-900-700-NewsImageAddress-Max---505755442

دایی: کسانی که از جامعه 4 درصدی و 96 درصدی صحبت می کنند خودشان جزو همان 4 درصدی ها هستند.

علی دایی یک مصاحبه اقتصادی - انتخاباتی با روزنامه گل داشته و در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم گفت:‌مناظره ها را ندیدم و نمی بینم چون رای من از قبل مشخص است.

شهریار دو جمله دیگر هم در مورد انتخابات داشت. یکی اینکه گفت فکر کردیم رییس جمهور باید از قشر پایین جامعه باشد که در دوره قبل پسرفت کردیم و دیگری در مورد یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری است که گفت: «کسانی که از جامعه 4 درصدی و 96 درصدی صحبت می کنند خودشان جزو همان 4 درصدی ها هستند.