دیدن بنرهاى سوخته و تیغ خورده ستاد روحانى هر چند مرگ اخلاق را در ستاد رقیب نشان مى داد اما عشق به روحانى را در قلب مردم، شورى تازه دمید و حضورى سبز را پاى صندوق هاى رأى، نوید بخشید.

دکتر حیدرى تفرشى عضو ستاد حامیان دکتر روحانى در واکنش به سوزاندن بنرهاى روحانى در اراک، ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار سحر، گفت: آراى خاموش با دیدن شعله هاى آتش، روشن و قلبهاى غمدیده از خسارات دولت پیشین براى حضورى حماسه ساز هوشیار شد و اینجاست که آیه و تعز من تشا و تذل من تشا مصداق می یابد .

در عجبم که چرا جناح رقیب از بداخلاقی هاى گذشته و اثر معکوس آن درس نمى گیرد!.

این همه حدیث و روایت در نهى از منکر برایمان خواندند ما عمل کردیم و گفتند فتنه گر و بداخلاقى کردند و خودشان را ارزش گرا خواندند!

کجاى دین مردم را به دروغ و تهمت دعوت کرده اند ؟؟!! مگر مسلمان نیستیم ؟؟

مگر تایید شوراى محترم نگهبان بر صداقت و پاکدستى روحانى صحه نگذاشت که این همه هجمه هاى تخریب از دروغ و تهمت در سخنرانى ها مى شنویم.

حیدرى فعال سیاسى در پایان این گفتگو خاطر نشان کرد : دکتر روحانى در قلب مردم ایران رخنه کرده و میوه امید را  در ٢٩ اردیبهشت با کشیدن خط بطلان بر دروغ و خرافه خواهیم چید .

حیدرى ٢٩ اردیبهشت را روز مبارزه با دروغ و فریبکارى دانست و از مردم خواست به دعوت بزرگان نظام لبیک گفته و دشمنان انقلاب را با حضور خود مأیوس کنند .

 

آتش عشق تو آرا را به تو تمدید کرد

عشق اما کار دیگر، دشمنت نومید کرد

آتش بغض رقیبان دامن عکست گرفت

غافل از آن شد که عشقت، شور دیگر میزند