سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: در دولت یازدهم واگذاری ها واقعی بوده و به 5.3 برابر دولت قبل رسیده است.

به گزارش ایرنا، در پاسخ به اظهارات سیدمصطفی آقامیرسلیم نامزد ریاست جمهوری درمناظره تلویزیونی تاکید کرد: در دولت یازدهم، در اجرای اصل 44 قانون اساسی، شیوه غلط دولت قبل برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به صورت واگذاری مستقیم شرکت ها به نهادهای عمومی و شبه دولتی بابت رد دیون دولت، اصلاح شد.

این اطلاعیه می افزاید: در این دولت خصوصی سازی فقط به بخش خصوصی واقعی کشور هدف قرار گرفت و درصد حضور بخش خصوصی واقعی دردولت یازدهم به بیش از 5.3 برابر دولت قبل رسید.

سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: این از افتخارات دولت تدبیر و امید بود که به بخش خصوصی واقعی اهمیت داد و حضور بخش خصولتی ها و نهادهای عمومی را بسیار کاهش داد.