معاون سیاسی دفتر نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد روحانی برای مناظره رو در رو با رییسی را یک مطالبه مردمی دانست.

 حمید ابوطالبی در توئیتر خود نوشت: پیشنهادمناظره رودرروی دکترروحانی به آقای رییسی،یک مطالبه مردمی است؛امیدواریم باپاسخ مثبت ایشان مواجه گردد: موضوع مناظره اول: برجام وتحریم.

 

photo_2017-05-13_10-38-21