معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که هیچ شکی نسبت به خودکفایی گندم در سال‌های گذشته وارد نیست و کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند تاریخ را فراموش کردند و بهتر است به جای طرح ادعاهای غیرعلمی، بی‌پایه به آمارها و ارقامی که در کشور وجود دارد، رجوع کنند.

عباس کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصرف سرانه گندم را اگر ملاک قرار دهیم و تولید را نیز با عرضه، واردات و صادرات مقایسه کنیم می‌توان میزان کسری را در هر یک از محصولات کشاورزی اندازه گیری کرد که به فرمولی به نام تراز غذایی معروف است که البته ساخته دست من نبوده و در همه دنیای فرمول مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: بر همین اساس در سال گذشته سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی تولید شده است که بیش از تقاضای داخلی است که البته در سال گذشته یک میلیون و ۳۸۰ هزار تن آن به کشور وارد شده است که که نباید آن واردات انجام می‌شد اما اگر این عدد را نیز از سه میلیون تن مازاد تولید گندم کسر کنیم باز هم بیش از یک و نیم میلیون تن گندم مازاد بر تقاضای داخلی تولید شده است؛ بنابراین شکی در خودکفایی گندم وجود ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد: ابهام در خودکفایی گندم بی انصافی و غیر واقعی است، چراکه شاخص خودکفایی را بر مبنای دو عامل بسندگی محصول و جای خالی اندازه گیری می شود که در فروردین ماه امسال بیش از ۹ ماه ذخیره گندم در کشور بر اساس تولید داخلی وجود داشت و سیلوها و انبارهای کشور از این محصول استراتژیک بود و اینها همه شاهد و گواه خودکفایی گندم است؛ بنابر این برخی که در خودکفایی گندم تشکیک ایجاد می کنند به جای طرح ادعاهای نادرست به آمارهای اقتصادی دقیقی که در کشور منتشر شده است نگاهی بیندازند و سپس اظهار نظر کنند.

کشاورز تصریح کرد: در حالی که میزان نیاز کشور به گندم حدود ۹ میلیون تن است دولت و وزارت جهاد کشاورزی بیش از 11.5 میلیون تن گندم را از کشاورزان خریداری کرد و به راحتی با این آمارهای ساده می توان دریافت که میزان تولید، خرید و عرضه گندم بیش از تقاضا بوده است، برخی از کسانی که آمارها زیر سوال می‌برند باید بدانند که بر اساس مدل عرضه اگر بخواهیم آمارهای سال ۱۳۹۱ را ملاک قرار دهیم همان سال باید ۲۱ میلیون تن گندم موجودی کشور می‌بود در حالیکه ایران نیازی به این میزان گندم ندارد و انباری به این ظرفیت در کشور نیست.

وی گفت: هیچ گاه نیاز کشور به گندم بیش از ۱۳ میلیون تا ۱۴ میلیون تن نبوده است، چراکه نه انباری برای نگهداری آن وجود دارد و نه تقاضایی برای مصرف است؛ بنابر این آمارهایی که از سوی برخی از منتقدان مطرح می شود پایه و اساس علمی و منطقی ندارد، چرا که اگر سال ۱۳۹۱ معادل ۲۰ میلیون تن گندم در کشور وجود داشت چرا در سال پس از آن انبارها و ذخایر گندم ایران خالی شده بود. مردم که در یک سال نمی توانند دو برابر شرایط عادی گندم مصرف کنند. برخی اظهارنظرهایی می‌کنند که گویا تاریخ فراموش شان شده است یا اینکه کسانی که برای آنها گزارش تهیه می‌کنند یک جانبه به مسائل نگاه می کنند.