گردهمایی بزرگ اهل سنت در حمایت از دکتر روحانی

سخنران: دکتر اسحاق جهانگیری

یکشنبه ساعت ١٧

سالن ورزشی حجاب

ستاد اقوام، مذاهب و ادیان دکتر روحانی

photo_2017-05-14_11-55-37