حمید ابوطالبی نوشت: آقای قالیباف 'آخرین نماد سیاست ورزی ویژه' از کاندیداتوری انصراف داد تا رهاشدگی سرمایه اجتماعی در شکاف های ساختگی و انشقاق و تقسیم های صوری را نبیند.

به گزارش ایرنا ابوطالبی امروز -دوشنبه- در یادداشتی در فضای مجازی افزود: حامیان و هواداران ایشان نیز که وی را 'سردار برنامه و کارنامه' می خواندند، اکنون در گیرودار این التهاب سیاسی در آستانه تصمیمی بزرگ ایستاده اند.

ابوطالبی خاطر نشان کرد: گروهی از ایشان که در میان جناح اصولگرایی کسی را هم رده وی از منظر برنامه و کارنامه اجرایی نمی بینند، مردد خواهند ماند که چگونه سرنوشت کشور و آرمان های انقلابی خویش را به دست اصولگرایی بسپرند که 'بی برنامه و بی کارنامه اجرایی'راهی این دیار پرمسوولیت در این شرایط خطیر شده است.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری تاکید کرد : گروه دیگر که قسمت عمده حامیان وی بوده و جذب برنامه می شوند، به برنامه و کارنامه اعتدال می پیوندند؛ تا درباره کشور و آینده خود گام های استوار بردارند.

ابوطالبی تصریح کرد: گروه سوم که اصولگرایان سنتی هستند، به نماینده آن خط مشی -اگر انصراف ندهد- خواهند پیوست تا دست کم امیدوار بازسازی خویش به دور از تندروی تا1400 باشند.

وی ادامه داد: این اقدام قابل پیش بینی در شرائطی انجام شد که جامعه هوادار جناح مذکور در التهابی عمیق نسبت به توانایی رهبران خود و انشقاق اجتماعی فرو رفته است.

ابوطالبی افزود: این انتخابات، تحولی مهم در سیاست ورزی بوده و حاصل آن، تغییرات وسیع در عرصه سیاست در جناح های سیاسی است؛ این گذر باید هشیارانه صورت پذیرد.