مسئول ستاد امور بانوان دکتر روحانی در استان کردستان گفت: صدای زنان در دولت تدبیر و امید بلندتر از هر زمانی شدە است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی، فرخ‌لقا معتمد‌وزیری از چهره‌های سرشناس و فعالان مدنی کردستان افزود: معتقدم فعالیت‌های مدنی واجتماعی، آزادی و استقلال زنان در این دولت قابل قیاس با هیچ دورەای حتی ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیست.

وی ادامە داد: فعالیت زنان در بخش‌های مختلف اجتماعی مستمر و آزادانه بودە است و باید با آری گفتن دوبارە بە روحانی این مسیر تداوم یابد.

معتمد وزیری با بیان اینکە علی‌رغم همە تلاش‌ها، وضعیت زنان از لحاظ اشغال پست‌های مدیریتی بە نسبت کشور جنگ‌زدەای چون افغانستان کمتر است ادامە داد: دولت روحانی باید جسورانەتر از هر زمان دیگری از زنان متخصص و توانمند در مدیریت کشور و پست‌های استانی بهرە بگیرد.

وی گفت: اکنون در استانی چون سیستان و بلوچستان فرماندار زن وجود دارد اما در استان کردستان این خلاء پر نشدە و مسؤولان باید در این رابطە به صورت جدی در افکار خود تجدید نظر کنند.

این فعال سیاسی و فعال امور زنان ادامه داد: هم اکنون در کشور ۴۵ هزار زن خود اتکا وجود دارد کە دولت باید برای رفاە و اشتغال آنان اقدامات موثر انجام دهد.

معتمدوزیری تصریح کرد: استان کردستان زنان توانمندی دارد کە بە محض اعتماد بە آنان می‌توانند لیاقت و توانایی خود را بهتر از مردان نشان دهند.