حسین عبده‌تبریزی - اقتصاددان - با تشویق مردم به شرکت در انتخابات می‌گوید امروز همه باید رای بدهیم و درست رای بدهیم. حتی به یک رای بیشتر هم نیاز داریم.

وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بار دیگر بر سر دوراهی انتخابات ایستاده‌ایم. نباید یک اشتباه را دو بار تکرار کنیم. یک تصمیم نادرست یا تعلل و بی تفاوتی ممکن است دوباره باعث شود که فرزندان و عزیزان بیشتری مهاجرت کنند و دیار پدری خود را ترک کنند. کی می‌خواهیم به خود بیاییم که ما یک خانواده و یک ملت واحد بودیم که فرا گرفته بودیم که با یکدیگر زندگی کنیم. باور کنید که اوضاع کشور آنقدر سخت است که حتی با شرایط فعلی هم با دشواری خواهیم توانست خطرها را پشت‌سر بگذرانیم.

این استاد اقتصاد ادامه داد: باید همگان احساس خطر کنیم. خطر اینکه یک بار دیگر مردم فریفته شوند. امروز حتی به یک رای بیشتر هم نیاز داریم. باید حتما رای بدهیم و درست رای بدهیم و در چند ساعت آینده باقی‌مانده تا انتخابات هر کدام ما ستادی باشیم که دیگران را به مشارکت حداکثری تشویق می‌کند.