در حالى که صدا و سیما دمادم از بیطرفى خویش در انتخابات ریاست جمهورى سخن میگوید و آمار منتشر مینماید، مدت هاست مخاطبان خویش را بدلیل گزارش هاى سخیف، محتواى نادرست و برنامه هاى بى محتوا علیه منافع  و خواست اکثریت ملى از دست داده و به رسانه اى کم مخاطب و کم اثر بدل گشته است،

رسانه اى که قرار بود فراگیر و همگانى باشد و با جذب حداکثرى بعنوان نماد وحدت و وفاق ملى شناخته شود امروز به رسانه اى در اختیار جناحى خاص که همواره در سال هاى اخیر در اقلیت قرار داشته است تبدیل شده است، خسارتى جبران ناپذیر که بزرگترین دلیل روى آورى مردم به شبکه هاى ماهواره اى و عدم اعتمادشان به این رسانه است، متاسفانه امروز برخلاف تمامى قوانین کشور شاهدیم صدا و سیما بدون توجه به شعارهایش در مورد لزوم رعایت حق برابرى استفاده کاندیداها از رسانه ملى تا هزارم ثانیه در مناظرات، برنامه ها و اخبار انتخاباتى، مسلسل وار و کاملا جانبدارانه و یک طرفه بعنوان رسانه رسمى ستاد انتخاباتى جناب آقاى رییسى وارد کارزارهاى انتخاباتى شده است.

 آقایان سیاست گذار در صدا و سیما غافل از اینکه با استفاده از فرصت انتخابات و فضاى نسبتا آزادى که در مناظرات براى کاندیداها فراهم شد و اینکه با حفظ بى طرفى رسانه اى میتوانستند به بهبود اعتماد ملى و بازگشت مخاطبین از دست رفته خویش کمک نمایند، متاسفانه پس از انصراف شهردار تهران بى محابا راه گذشته را در پیش گرفته و همچنان با هزینه از بیت المال و بودجه عمومى کشور پنجه بر رخسار مردم میکشند، جالب ایجاست که همزمان برخى دیگر به ایراد اتهام نسبت به مدیران دولتى بدلیل آنچه سوء استفاده از بیت المال در تبلیغات انتخاباتى نامیده اند سخن مى گویند، حیا را خورده اند و آبرو را قى کرده اند.

 آقایان توجه کنید امروز وقتى غاصبانه و مسلسل وار تجمع هواداران اتوبوسى جناب آقاى رییسى را در رسانه ملى متعلق به ملت زیرنویس میکردید روزه انتخاباتى تان در برابر دیدگان ملت حق باور و هوشیار ایران دوباره باطل شد، به یقین مردم هوشیار ایران اسلامى با انتخاب فرزند خویش حسن روحانى در روز جمعه ٩٥/٢/٢٩ جوابى سخت و عبرت آموز به شما و کاندیدایى که رسانه ملى و بیت المال را هزینه اش کردیده اید خواهند داد، شاید از آن درس گرفته و دیگر اینچنین بر طبل مراد خویش نکوبید.