سید مصطفی هاشمی طبا در صف رای -مدرسه شهید قاسم زاده

سید مصطفی هاشمی طبا دبا حضور در مدرسه شهید قاسم زاده در انتخابات  شرکت کرد.