در طی چند روز اخیر برخی رسانه های نزدیک به رقبای رئیس جمهور با سوء استفاده از فضای انتخاباتی به تخریب حسین فریدون پرداختند و مدعی شده بودند که وی از کشور گریخته است.

به گزارش اعتدال، این اخبار کذب که در برخی رسانه های مدعی اصولگرایی رویه ای عادی تلقی می شود، این بار با هدف تخریب دولت و درستی اتهام های نادرست در شبکه های اجتماعی به صورت بی سابقه ای در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

34219_150

34220_715

34215_545