علی میرایی این کارتون را در نیش خط منتشر کرد.

 

17-5-22-103937photo_2017-05-22_00-10-14