لیست 21 نفره امید در تهران توانست تمام کرسی‌های شورای شهر تهران را بدست آورد. یکی از ویژگی‌های انتخابات شوراها در این دوره، «نه» به ورود ورزشکاران بود.

به گزارش سحر، محمدرضا میرشاه‌ولد با انتشار «خبر ورزشی»، کنایه‌ای به خروج ورزشکاران از شورای شهر زده است.

57494178