همزمان با جشن پیروزی دکتر حسن روحانی، شیراز گل باران شد.

به گزارش سحر، در طرح سپاس حامیان دکتر حسن روحانی چهار هزار شاخه گل را جهت تشکر از مردم و زحمتکشانی که در عرصه انتخابات در کنار مردم بودند به ویژه پاکبان های شهرداری و نیروهای نظامی و انتظامی  در شهر توزیع کردند.

این طرح با هدف تحکیم آشتی بین همه شهروندان و ترویج فرهنگ شکر گزاری از  زحمت کشان به اجرا در آمد.

در این راستا تلاش شد که با گفتگوی چهره به چهره به مردم شریف ایران عهد ببندیم که پایان انتخابات شروع اجرای تعهد ها است. پایان انتخابات، شروع ترویج اخلاق مداری و مهرورزی است تا ایرانی بسازیم برای همه ایرانیان. ایرانی که در بیرون و درون سخن از آشتی و صلح در کنار عزت و اقتدار  می گوید. ایرانی که شهروندان و کنش گران فعال اش خود را بخشی مهم و تاثیر گذار در توسعه کشور می دانند و برای سربلندی خود و جامعه، خود را متعهد می دانند‌.

امید است که یکایک شهروندان شور و نشاط انتخابات را در قلب های خود زنده نگه دارند تا بذر امیدمان بارور شود‌.

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۳_۲۲-۰۵-۵۲ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۳_۲۳-۲۲-۴۵ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۳_۲۳-۲۲-۴۸ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۳_۲۳-۲۲-۵۱ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۰۱-۰۵-۱۵ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۰۱-۰۵-۲۱ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۰۱-۰۵-۲۶ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۰۱-۴۶-۳۴ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۰۱-۴۶-۳۵ (2) photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۰۱-۴۶-۳۵ photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۰۲-۳۴-۱۷