جزئیاتی از نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهر تهران ارایه شده است که نرخ مشارکت و درصد آراء حسن روحانی و ابراهیم رئیسی را نشان می دهد.

به گزارش سحر، پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران  اعلام کرد : حسن روحانی در انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال ٩٢  ، ١٣٣٠٣٥٥  رأی در شهر تهران به دست آورد درحالیکه در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خود  ٢٥٨٧٨٩٣  رأی از مردم شهر تهران کسب کرد که نشان می دهد یک میلیون و ٢٥٧ هزار و ٥٣٨ رأی نسبت به انتخابات سال ٩٢ در شهر تهران بیشتر کسب کرده است.

براساس آمار ارایه شده میزان مشارکت انتخابات در شهر تهران ٦٣/٧ درصد عنوان شده، این در حالی است که در سال ٩٢ این میزان  ٥٠/٢ درصد بوده است .

بررسی آمار انتخابات در شهر تهران نشان می دهد جناب آقای روحانی در نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال ٩٢ ، میزان ٤٨/٠٨ درصد آراء را کسب کرده و انتخابات امسال رقم ٧١/٥ درصد را نشان می دهد.

همچنین طبق آمار ارایه شده از جزییات نتایج انتخابات در شهر تهران،جناب آقای ابراهیم رییسی ٢٦/٧ درصد آراء ،معادل ٩٦٨٢١٨ رأی در شهر تهران کسب کرده است.        

  سال 1396

      سال 1392

    سال          

میزان آراء    

 ٣٦٢٠١٤٣

 ٢٨٦٦٩١٢

کل آراء ماخوزه

٦٣/٧٪‏

 ٥٠/٢٪‏

نرخ مشارکت

2587893 

1330355   

آراء جناب آقای روحانی

%71/5

%48/08   

درصد آراء جناب آقای روحانی

968218 

آراء جناب آقای رئیسی