سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ادعای مطرح شده به نقل از روزنامه الرای کویت مبنی بر انتقال پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه، این ادعا را به شدت تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران این مطلب را بیان کرد.

روزنامه الرای کویت مدعی شده است که آمریکا در خصوص مسایل منطقه، پیام تهدیدآمیزی را به ایران انتقال داده است.