وزیر رفاه با اشاره به بیش از سه برابر شدن مستمری مددجویان نهادهای حمایتی گفت: یکی از موضوعاتی که باید در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه بررسی شود تداوم و مرتبط کردن این موضوع با اشتغال فراگیر ضد فقر است.

به گزارش سحر، علی ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که با حضورمعاون رئیس جمهوردر امورزنان ، رئیس کمیته امداد امام خمینی ، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و معاونین سایر وزراتخانه های عضو شورای عالی رفاه و با دستور کار بحث و بررسی سیاستهای رفاهی دولت داوزهم برگزار شد با تاکید بر اینکه عزم، انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر در کشور بوجود آمده است اظهار کرد: یکی از تاکیدات مهم دکتر روحانی " برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم " است.

وی با اشاره به بیش از سه برابر شدن مستمری مستمری بگیران نهادهای حمایتی گفت: یکی از موضوعاتی که باید در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه بررسی شود تداوم و مرتبط کردن این موضوع با اشتغال فراگیر ضد فقر است.

وزیر رفاه با اشاره به اقدامات مثبتی که در خصوص کنترل ، کاهش و مهار فقر درمان ، فقر آموزشی ، فقر غذایی و تمرکز بر سیاست مسکن حمایتی انجام شده است تاکید کرد : " سیاست ها وبرنامه های هدفمند حمایت اجتماعی و توانمند سازی گروه های آسیب پذیر و فقرا در دولت دوازدهم به جد پیگیری و دنبال خواهد شد " .

بر اساس گزارش روابط عمومی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، وزیر رفاه با اشاره به مطالبی که در این جلسه در خصوص نظام شناسایی فقرا ، هدفمندی حمایت از گروه های آسیب پذیر ، پنجره واحد رفاهی ، هماهنگی بین بخشی و حمایت های هدفمند از گروه های هدف نظیر سالمندان ، زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست ، کودکان بازمانده از تحصیل ، معلولین ، و آسیب دیدگان اجتماعی بیان شد اظهار کرد: نظام چند لایه حمایتی محور سیاست های حمایتی خواهد بود و کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه به صورت ویژه و فوق العاده تاکید رئیس جمهور مبنی سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم را پیگیری خواهد کرد.

 

منبع: ایسنا