معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست دریک پست توییتری نوشت: دیگرجای ناامیدی نیست وقت کاراست با لطف خداو تلاش دولت روحانی، حیات به بزرگترین پهنه آبی کشور بازگشت و ارومیه از پای مرگ برگشت.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در یک پست توییتری نوشت: دگر جای ناامیدی نیست وقت کاراست با لطف خداو تلاش دولت روحانی ،حیات به بزرگترین پهنه آبی کشور بازگشت و ارومیه از پای مرگ برگشت.

وی درتوییت دیگری به عراق به عنوان یکی از کانون های خارجی ریزگردها اشاره کرد و نوشت: برام جالبه بعضی دوستان یعنی اخبار را نمی خوانند؟ نمیدانند درعراق در مدت این ٣سال چه خبربوده؟ با کشور درگیر جنگ و ترور نمیشود کار اجرایی کرد.