معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در یادداشتی یادآور شد که ایران در مساله بر جام در بهترین وضعیت برای ایجاد اجماع جهانی علیه اقدامات آمریکا قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سحر، حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت :درغرب، اجماع برسرناسازگاری درقطعنامه۲۲۳۱ ودر آمریکا وایران برسرنقض برجام درحال پدیدآمدن است؛چرایی این امر در این فاصله کوتاه،سوال بزرگی است؟امانکته ضروری تر،اظهارات رییس جمهورآمریکادر خصوص برجام است،که آنرا وارد مرحله حساسی می کند؛ اظهاراتی مهمتر از تحریم کنگره و چالش‌های درون برجامی.

در ادامه این مطلب آمده است :برآن مبنا، اگر ایران دراجرای برجام بیش از تعهدات خودهم عمل نماید،ترامپ مصمم است در دوره بعد نقض برجام را "با دلیل و یا بی دلیل"اعلام نماید؛ معنای این سخن آن است که برای آمریکا دیگر اجرای برجام و راستی آزماییهای آژانس اهمیت نداشته و آن کشور تصمیم خود را بیرون از معادلات برجامی اخذ می‌کند،این بار اول است که معادلات فرا برجامی به این شکل از سوی آمریکا برجام را تهدید و ناسازگاری درقطعنامه ۲۲۳۱هم به بیانیه تبدیل می‌شود،اکنون ایران دربرجام، با دو بار تایید از سوی دولت آمریکا در اوج‌ اجرای تعهدات خود است، و در بهترین وضعیت برای ایجاد اجماع جهانی علیه اقدامات آمریکا، لذادرعرصه دیپلماسی، تمسک به نقض برجام می‌بایست به تمسک به اجماع جهانی حول برجام و برعلیه آمریکا تبدیل شود؛ راه ۹۶ به ۱۴۰۰پیچیده تر از ۹۲ به  ۹۶است.