برخى منابع نزدیک به شهردار تهران از برنامه ریزى او براى ورود به انتخابات مجلس یازدهم خبر مى دهند.

به گزارش سحر به نقل از نواندیش، با پایان کار قالیباف در شهردارى گمانه زنى پیرامون نقش سیاسی آینده او افزایش یافته است.

در این بین برخى نزدیکان او هدف از انتشار نامه به جوانان و طرح نو اصولگرایى اش را مقدمه اى براى تشکیل جبهه جدید با محوریت آقاى شهردار براى نقش آفرینى در انتخابات مجلس یازدهم بیان کرده اند.

در تحلیل آنان با توجه به سابقه شهردارى و چهره سازى از او به عنوان یک مدیر موفق در رسانه هاى خاص، وى قابلیت سر لیستى اصولگرایان یا نو اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس را دارا مى باشد.