عضو منتخب شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران همین امروز انتخاب می‌شود و موکول شدن جلسه رای‌گیری به روز دیگر صحت ندارد.

افشین حبیب زاده یکی از اعضای منتخب شورای شهر پنجم در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: موکول شدن جلسه رای گیری انتخاب شهردار به روز دیگر صحت ندارد.

او تاکید کرد: اخبار برخی رسانه ها مبنی بر اینکه رای گیری اعضای شورای شهر پنجم به روز دیگری موکول شده است، درست نیست و شهردار همین امروز انتخاب می‌شود.