عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره جزییات جلسه نجفی با اعضای شورای شهر گفت: پیگیر بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان در شهرداری تهران هستیم.

الهام فخاری درباره جزییات جلسه امروز اعضای شورای شهر تهران با نجفی شهردار تهران گفت: این جلسه، جلسه همکفری درخصوص وضعیت شهر و پرسنل بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اظهار کرد: اعضای شورای شهر درخصوص انتصاباتی که هفته گذشته از سوی شهردار تهران انجام شد به گفت‌وگو با شهردار پرداختند و همچنین درباره بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان نیز پیگیر مطالبات خود از شهردار تهران شدیم.