هدایت آقایی ،عضو حزب کارگزاران سازندگی به حسن روحانی توصیه کرد در مناظرات انتخاباتی با ارایه مستندات و مدیریت زمان به رفتارهای تهاجمی پاسخ دهد.

او در گفتگو با سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- گفت: فکر می کنم مناظره جمعه در مجموع با برخوردهای هوشمندانه روحانی و جهانگیری کاملا به نفع جبهه اصلاح طلبان و روحانی گذشت. به نظر می رسید آقای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در سطحی از هماهنگی بودند که من این موضوع را مثبت تلقی می کنم.

این فعال سیاسی ادامه داد: اگر آقای روحانی به تنهایی در مناظرات حاضر می شد، محمدباقرقالیباف با رفتاری تهاجمی نسبت به اوباعث ایجاد بحث و تنش می شد و در این حال ابراهیم رئیسی در قالب کاندیدایی موقر و وزین به همگان معرفی می شد.

او افزود: جبهه اصلاح طلب با برخوردهای متین دکتر روحانی و حملات اسحاق جهانگیری موفق شدند به خوبی بحث های مناظره را مدیریت کنند و معتقدم می توانند با مدیریت بیشتر زمان در ارائه مطالب به این روند موفقیت آمیز ادامه دهند.

وی در نقد بحث های خارج از موضوع نیز ادامه داد: نیاز کشور برخوردهای بی مورد سیاسی ومچ گیری ها و مواردی از این قبیل نیست، امروزه نیاز مناظره ها دقیق شدن بر بحث نیازهای اجتماعی مثل اشتغال و محرومیت است.

آقایی در رابطه با رفتارهای تهاجمی قالیباف اضافه کرد: فکر میک نم رفتارهای تهاجمی ادامه پیدا کنند و آقای روحانی باید با در دست داشتن مستندات کامل به این مسائل پاسخ دهند.