بازخوانی ادعاهای رییس‌جمهور آمریکا و پاسخ‌های رییس‌جمهور ایران

41494_832