اخیرا سرپرست وقت شهرداری رشت طی نامه ای عجیب به خود با استفاده از دو پست حقوقی خودش منزل مسکونی در رشت را در اختیار خود قرار داد. نامه ای که در رسانه ها سرو صدای زیادی به پا کرد و فرامرز جمشید پور، شهردار رشت را مجبور به واکنش کرد.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال، با این حال مورد شهردار رشت آخرین مورد از این دست قضایا و نامه مدیران به خود نبوده و اگر عملکرد مدیریتی برخی مدیران زیر دره بین قرار گیرد، با نمونه های جالب دیگری نیز از این دست موارد  برخورد خواهیم کرد.

در یکی از این موارد می توان به نامه ولی آذروش، سرپرست و نایب رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران(وابسته به شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا) به ولی آذروش، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا اشاره کرد. در این نامه مدیر مذکور عملکرد خود را به خود گزارش داده است. عجیب آنکه این مدیر از خودش نیز درخواست کرده درباره دستورات لازم اقدام نمایند.

41640_158

 

می گویند ناصر الدین شاه از حمام که بیرون می آمد و جامه نو که می پوشید در مقابل آیینه می ایستاد و سبیل خود را تاب می داد و می گفت: خودمان، از خودمان خوش مان آمد!

در این روزگار اما سال ها از روزگار قاجار گذشته و این که جناب مدیرعامل خودش به خودش گزارش کار بدهد و احتمالا خوشش هم بیاید، کافی نیست و دیگران یا همان بازنشستگان مظلومی  که شرکت آتیه صبا و صندوق بازنشستگی با سرمایه آن ها فعالیت می کند، نیز باید از سوددهی آن رضایت داشته و خوش شان بیاید.