پست اینستاگرامى سهراب مرادى بعد از قهرمانى در مسابقات وزنه بردارى جهان

43405_502