دو گانگی برخورد با اجتماعات سیاسی و فرهنگی زمینه تردید و نگاهی دور اندیشانه را فراهم می کند که نکند در پس این رویه فرایند خاصی مدنظراست.تا با بزرگنمایی وترویج اعتراضات اقتصادی،کارگری وتقویت ناکارآمدی دولت شرایط برای یک اقدام فراقانونی برای ماهها وسال آینده فراهم شود و به نوعی درپس این ظاهر حق طلبانه ،استراتژی خاصی محقق گردد.

به گزارش سحر به نقل از اعتدال- جهانبخش خانجانی؛ اعتراض به عملکرد غلط تعدادی از موسسات مالی و اقتصادی ودرخواست بازستاندن سپرده های پولی خود از بانک ها توسط تعدادی از مالباختگان مدتیست که فضای سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

مالباختگان و معترضین فرصت این را یافته اند که در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اعتراض خود را به گوش مسئولین ومردم برسانند ودر این مسیر انواع شعارها ، نواهاو فریادها را به ثبت رسانده اند .ودر پاره ای از این اعتراضات که حتی جنبه کارناوال خاصی پیدا نموده بدترین نسبت ها به مسئولین نظام جمهوری اسلامی داده شده است.

صرف نظراز کم توجهی  نهادهای بانکی و اقتصادی کشور که باید هرچه سریعتر به مشکل آنان رسیدگی نمایند .تدبیر و سعه صدر وصف ناپذیر نهادهای انتظامی و قضایی کمی رویایی به نظر می رسد.

شکل سازمانی تظاهرات و اجتماعات فوق بصورت ابتدایی، نشان از یک جنبش بی سر اجتماعی را نوید می دهد وبه نوعی چرخه اعتراض اجتماعی و مدنی را نمایان می سازد.

لیکن همنوایی بازیگران سیاسی مخالف دولت و بزرگنمایی این معضل اقتصادی دررسانه های وابسته و ازسویی تمهید زمینه های تداوم این اعتراضات ،سوءظن نسبت به این رویه را افزایش می دهد.

اگر چه به چرخه اعتراض و اشکال بیان این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی نمی توان خرده گرفت لیکن دو گانگی برخورد با اجتماعات سیاسی و فرهنگی زمینه تردید و نگاهی دور اندیشانه را فراهم می کند که نکند در پس این رویه فرایند خاصی مدنظراست.تا با بزرگنمایی وترویج اعتراضات اقتصادی،کارگری  وتقویت ناکارآمدی دولت شرایط برای یک اقدام فراقانونی برای ماهها وسال آینده فراهم شود و به نوعی درپس این ظاهر حق طلبانه ،استراتژی خاصی محقق گردد.

به هر حال هرکنشگر سیاسی حق دارد نسبت به برخوردهای دوگانه واکنش نشان دهد و مسئولین محترم هم برای رفع هرگونه سوءتفاهم پاسخ مناسب ارائه نمایند.

به عنوان مثال می شود پرسش کرد: که چگونه است که یک رییس دولت محدود شود و رییس دولت دیگری مجاز به هرگونه اظهارنظرباشد؟

 یک رسانه هرگونه خبر خلافی را منتشر کند و هیچ پاسخگو نباشد اما رسانه های دیگر باکوچکترین مطلبی بازخواست شوند.

ودهها سوال دیگر...

حل بحرانهای اجتماعی و اقتصادی راهکار مناسب خود را می طلبد و نادیده انگاشتن معضلات اجتماعی می تواند به باز پروری جنبش های اجتماعی و چرخه های اعتراضی منجر شود ووظیفه دولت و سایر اجزاء حکومت است که هرچه سریعتر این معضل اجتماعی و اقتصادی را سامان دهند.

اماسخنی با دیگران، هدایتگری جنبش های اعتراضی برای دست یابی به مقاصد خاص همیشه نتیجه مناسب به بار نخواهد آورد و ممکن است برخلاف تصور رویکرد دیگری حادث شود که مطلوب آنان نباشد.

ایجاد روزنه درسد برای دست یابی به آبی پرفشار و گل آلود برای ماهیگیری می تواند به شکسته شدن سد وایجاد سیلاب منجر شود که ماهیگیران زبده و هر آنچه هست را باخود خواهد برد.

 یک مثل چینی می گوید:"هرکس سوار پلنگ شد مشکل می تواند از پشتش پیاده شود"

*عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات