در سایت خبرنامه صادق (وابسته به دانشگاه امام صادق) عنوان شد: درخواست انتخابات زودهنگام و استعفای روحانی!!

44681_410