«حمید ابوطالبی» معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در یادداشتی با بیان اینکه مناظره سوم آغاز شور انتخاباتی ملی برای رفتن به پای صندوق های رای است، نوشت: رئیس جمهوری در مناظره سوم به بازی کردن با سرنوشت ملت و ناامید سازی آنان خاتمه خواهد داد.

به گزارش سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی، وی در این یادداشت خود با عنوان «استراتژی دکتر روحانی در مناظرات» آورده است:

مفروضات اصلی؛

١)سه مناظره وجود دارد و تصمیم گیری مردم عموما پس از مناظره سوم اخذ می شود؛

٢)مناظره ها دو استراتژی می خواهد: استراتژی ترکیبی و استراتژی فردی؛

٣)دکتر روحانی رئیس جمهوری مستقر است، استراتژی مناظراتی او باید با توجه به اهداف و پایگاه اجتماعی وسیعش شکل گرفته و با سال٩٢ متفاوت باشد.

٤)شعار دکتر روحانی در سال ٩٢ احیا اخلاق بوده است، پس بی اخلاقی باید ممنوع باشد.

٥)جناح مقابل چیزی برای از دست دادن ندارد، پس استراتژی اش سه وجه دارد: دروغ گویی، افترا و تهمت؛ سیاه نمایی سه دهه تلاش در کشور؛ اقدام برای کاهش مشارکت مردم؛

٦)مناظره، هم استراتژی درون استودیویی می خواهد و هم اجتماعی و برون استودیویی؛

٧)نمی دانیم در پشت پرده صدا وسیما چه می گذرد، حداقل نماینده دکتر روحانی را در جریان قرار نخواهند داد.

بنابراین استراتژی فردی و ترکیبی دکتر روحانی باید به نحوی بر مفروضات فوق استوار باشد تا:

- در مناظره اول تحرک اجتماعی حاصل شود.

- در مناظره دوم شناخت و آگاهی اجتماعی نسبت به دیگر نامزدها پدیدآید.

- و در مناظره سوم شعور و شور انتخاباتی وسیع ایجاد گردد.

دکتر روحانی در مناظره اول:

- منتظر ماند تا جناح مقابل بی اخلاقی آغاز کند؛ آنگاه در پایان و در کمتر از یک دقیقه استراتژی دروغ، تهمت و افترا را افشاء نمود.

- سیاه نمایی کشور را به مثابه یک وظیفه ملی، هم پاسخ داد و هم به پاسخگویی فراگیر اجتماعی واگذار کرد، تا تقابل با آن امری ملی و فراجناحی تلقی شود.

- مبتنی بر «آب کم جو تشنگی آور به دست»، انتظار اجتماعی آغاز تقابل در استودیو را به تحرک اجتماعی تبدیل نمود که حاصل آن «جنبش ملی پاسخ گویی و آگاهی بخشی» و «نهضت مقابله پاسخگویانه با دروغ و افترا» در فضای مجازی و عمومی برای افزایش مشارکت بود.

خوشحالم که اهداف مناظره اول، کاملا مقتدرانه حاصل گردید.

جناح پایدار اصولی که با جنبش ملی و نهضت مقابله مردمی روبه رو شده بود، در مناظره دوم از تک روی، به تهاجم جمعی روی آورد. لذا از همان آغاز با هجوم یکپارچه، هماهنگ و برنامه ریزی شده نشان داد خصومت ورزی بر منطق و برنامه و نقد اولویت دارد.

در مناظره دوم دکتر روحانی:

- با بهره بردن از تاکتیک ضربه متقابل، نشان داد: باید اینگونه رفتارها خاتمه یابد؛ باید فریب مردم در مناظره ها و کشورداری تمام شود؛ ایران دیگر تحمل دورویی را ندارد؛ و اصلاح روش های کمپین یک ضرورت است.

- در همین اثنا، انتظار عمومی و خواست ملی پاسخگویی درون استودیویی رابرای آگاهی سازی اجتماعی به پاسخ نشست و نشان داد برای اهداف متعالی، ملت و مسئولین باید یکپارچه باشند.

- سخنان دکتر روحانی، ماهیت نامزدهای جناح پایدار اصولی و جایگاه سیاسی شان برای مردم را نمایاند و نشان داد که چرا باید سابقه و کارکرد آنان در قضاوت و در اداره شهر و نیروی انتظامی نقد شود؛ و اینگونه در جامعه شعور و تحرک اجتماعی آفرید.

بنابراین، استراتژی روحانی در مناظره اول افشاء و شکست تاکتیک دروغ گویی، تهمت و افترا بود و در مناظره دوم افشاء و شکست پوپولیسم، عوام فریبی، و بی برنامگی طرف مقابل؛

مردم اکنون به این نتیجه رسیده اند که یا باید راه روحانی را به سوی آینده روشن ادامه دهند و یا دوباره فریب کاپشن پاره را خورده و با آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت وداع کنند.

منتظر مناظره سوم باشید؛ دکتر روحانی در مناظره سوم به بازی کردن با سرنوشت ملت و ناامید سازی آنان خاتمه خواهد داد.

مناظره سوم آغاز شور انتخاباتی ملی برای رفتن به پای صندوق های رای است.