روزنامه «آرمان ملی» ارگان رسمی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی منتشر شد.
 
این روزنامه در دکه های مطبوعاتی سراسر کشور توزیع می شود.

 

 

فایل پیوست: دانلود