|

در طول سنواتی که به همراه نامزدهای ریاست جمهوری سفرهای تبلیغاتی می رفتم چنین جمعیت و شوری را ندیده بودم.

|

در طول سنواتی که به همراه نامزدهای ریاست جمهوری سفرهای تبلیغاتی می رفتم چنین جمعیت و شوری را ندیده بودم.

|

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در لرستان :

در طول سنواتی که به همراه نامزدهای ریاست جمهوری سفرهای تبلیغاتی می رفتم چنین جمعیت و شوری را ندیده بودم.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در لرستان :

در طول سنواتی که به همراه نامزدهای ریاست جمهوری سفرهای تبلیغاتی می رفتم چنین جمعیت و شوری را ندیده بودم.