پرمخاطب‌شدن تلویزیون در این روزها امری است که به اعتقاد برخی ناظران، کاملا موقت است و به دلیل شور انتخاباتی و به‌ویژه پخش مناظره‌ها اتفاق افتاده است.

نعیم تدین این موضوع را دستمایه کارتون زیر در شماره امروز روزنامه «شهروند» قرار داده است.

57478258