photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۹-۰۳-۳۵

جشن نیمه شعبان ستاد بانوان دکتر روحانی در استان زنجان

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۹-۵۸-۵۰ (2)

حضور حامیان دکتر روحانی در محل ستاد جامعه پزشکان و دانشگاهیان زنجان 

 

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۱۹-۵۸-۵۰

حضور حامیان دکتر روحانی در محل ستاد جامعه پزشکان و دانشگاهیان زنجان 

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۲۰-۲۵-۰۱

همایش با شکوه ستاد ورزشکاران دکتر حسن روحانی در کرمانشاه با حضور گسترده مردم و ورزشکاران محبوب کشوری

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۲۰-۲۵-۵۲

همایش با شکوه ستاد ورزشکاران دکتر حسن روحانی در کرمانشاه با حضور گسترده مردم و ورزشکاران محبوب کشوری

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۲۱-۴۵-۴۱

حضور مهندس توسلی دبیر سیاسی نهضت آزادی ایران در مسجد مهدیه زنجان

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۲۱-۵۹-۲۷

حضور مهندس توسلی دبیر سیاسی نهضت آزادی ایران در مسجد مهدیه زنجان

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۲۲-۰۲-۲۹

حضور مهندس توسلی دبیر سیاسی نهضت آزادی ایران در مسجد مهدیه زنجان

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۲۲-۱۷-۴۴

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۳_۲۲-۱۸-۵۱

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۴_۰۲-۰۳-۳۶

جلسه شورای راهبردی برای تبلیغات چهره به چهره در روستاهای شهرستان طارم

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۴_۰۲-۰۳-۵۴

جلسه شورای راهبردی برای تبلیغات چهره به چهره در روستاهای شهرستان طارم