محمد علی بهمنی شاعر نام آشنا از عملکرد مثبت دولت یازدهم سخن به میان آورد.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد علی بهمنی شاعر با اشاره به اینکه بالای 70 درصد از اقدامات دولت درست انجام شده است، گفت: مشارکت در انتخابات اهمیت بسیار دارد و انتخاب یک رئیس جمهور می تواند بر روی تمام مسائل تاثیر گذار باشد.دولت با اهمیتی که برای هنرمند کشور خود قایل می شود ارزش‌های کشورش را به جهانیان نشان می دهد.

وی در همین ارتباط اضافه کرد: باور کردن هنرمند خود یک ارزش درونی برای هنرمند ایجاد می کند.برای یک هنرمند امکانات اهمیت دارد ولی باور و ارزشی که باید نسبت به او وجود داشته باشد، اهمیت بیشتری دارد.

بهمنی خاطرشنان کرد: هنرمندانی که آثار و ارزش شان برای فرداها باقی می ماند امروز جدی گرفته شوند.دولت آقای روحانی از دیدگاه من که نگاه فرهنگی دارم 70 یا 80 درصد اقدامات درست صورت گرفته است.امیدوارم این دولت ادامه دار و باقی اقدامات نیز به درستی انجام شود.